GDPR


GDPR

Privacyverklaring

Versie1, datum laatste wijziging 25 mei 2018.

Bescherming van persoonsgegevens en gezondheidsgegevens hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens en we verwerken uw persoonsgegevens met de nodige zorg en aandacht voor de veiligheid van deze gegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die toelaten dat u als persoon geïdentificeerd kan worden. Brain Star Bvba (Pieter van Galen) houdt zich aan de wettelijke bepalingen rond de bescherming van persoonsgegevens en de rechten die u als klant / partner heeft De persoonsgegevens worden verwerkt door Pieter van Galen, Nieuwland 8, 3090 Overijse, ondernemingsnummer BE 0468.395.875 en worden enkel verwerkt voor het doeleinde waarvoor ze ingezameld zijn en enkel zolang dit hiervoor nodig is.

In deze verklaring legt Brain Star Bvba (Pieter van Galen) uit hoe het uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en gebruikt. Ze vormt aldus het algemene beleid van Brain Star Bvba (Pieter van Galen) op het vlak van gegevensverwerking.

Brain Star Bvba (Pieter van Galen) verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u als klant / prospect / freelancer door ons wordt geregistreerd in het kader van een samenwerking.

Bent u leverancier, dan worden uw gegevens of deze van uw contactpersonen verwerkt in het kader van deze activiteiten., alsook bij het verwerken van facturen en andere boekhoudkundige documenten.

Tot slot kan het zijn dat wij gegevens over u verwerken omdat dat van belang is of kan zijn voor onze activiteiten, bijvoorbeeld om op uw advies of diensten beroep te kunnen doen.

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons verwerkt met als doel het verzorgen van een goede dienstverlening. We houden ons aan de wettelijke verplichtingen die ons als dienstverlener zijn opgelegd en zijn onderhevig aan het beroepsgeheim (of geheimhoudingsplicht).

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor de diensten/samenwerking waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband.

Financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking. Gegevens over uw functie en activiteiten worden verwerkt in het kader van communicatie of public relations.

Wij verzamelen deze gegevens zowel wanneer u onze papieren formulieren en business cards invult als wanneer u dat elektronisch doet.

Een aantal persoonsgegevens kunnen verder gebruikt worden voor de financiële afhandeling, voor boekhoudkundige verwerking worden er verder geen onmiddellijk identificeerbare gegevens gebruikt.

Grondslagen voor de verwerking van gegevens

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw vraag tot samenwerking en het contract dat wij daartoe met u sluiten.

De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, zoals bij communicatie, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als dienstverlener, in het bijzonder de vrijheid van vereniging en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat.

Uw rechten:

U hebt het recht op inzage van uw eigen persoonsgegevens. U kan deze opvragen, inkijken, corrigeren en eventueel wijzigen. In bepaalde gevallen kan u ook vragen om de verwerking van de gegevens tijdelijk te beperken. Een vraag tot het verwijderen van persoonsgegevens of beperking van de verwerking ervan kan enkel indien er geen wettelijke verplichtingen op de verwerking en bewaartermijnen van deze gegevens rusten.

Indien u een inbreuk vermoedt op de verwerking van uw persoonsgegevens, hebt u de mogelijkheid een klacht neer te leggen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Beveiliging:

Wij nemen de nodige maatregelen om uw persoonsgegevens passend te beveiligen. Dit omvat databeveiliging dmv:

– externe back-ups (online back-up systeem en back-up via externe harde schijf)

– beveiliging kantoor via algemeen alarmsysteem

– aangepast virusscan om computerprogramma en bestanden tegen hackers.

– we maken gebruik van een veilige en betrouwbare procedure bij het opmaken van onze paswoorden

Wijzigingen:

Brain Star Bvba (Pieter van Galen), behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Verdere informatie over de Belgische gegevensbeschermingsauthoriteit kunt u terugvinden op: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/